PRIVACYVERKLARING

Larsson Nederland B.V. (hierna te noemen: “Larsson Nederland”) streeft ernaar de privacy van ieder die haar website bezoekt te respecteren. Larsson Nederland draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. Met verkregen persoonsgegevens zal Larsson Nederland dan ook zorgvuldig omgaan.

 

Identiteit en contactgegevens Larsson Nederland

Naam:                          Larsson Nederland B.V.

Bezoekadres:                Schellingstraat 6, 4479 NK  Etten-Leur

KvK-nummer:              73867322

Telefoonnummer:         +31 76 7820575

Algemeen e-mailadres: info@larsson.nl

Website:                       www.larsson.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede moeten worden verstaan: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, financiële gegevens en BSN-nummer.

 

Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Larsson Nederland, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen.

 

Indien dat voor de uitvoering van de (toekomstige) overeenkomst benodigd is, vragen wij u om nadere persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie/dienstverlening relevant zijn, zoals NAW-gegevens. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst en de gekozen dienstverlening.


Doeleinden van verwerking

Larsson Nederland verwerkt uw persoonsgegevens primair om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die Larsson Nederland met u sluit/gesloten heeft en daarnaast om een klantrelatie met u te kunnen onderhouden. Larsson Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, meer specifiek voor navolgende doeleinden:

 

 • om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en het kunnen verrichten van dienstverlening;
 • om contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);
 • voor het afhandelen van de transactie en uw betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om een account aan te kunnen maken, beheren en onderhouden.

 

Rechtsgrond voor verwerking

Larsson Nederland verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • verkregen toestemming;
 • uitvoering van een overeenkomst of in aanloop naar een overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

 

Bewaartermijn

Als uitgangspunt hanteert Larsson Nederland dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal Larsson Nederland deze verwijderen.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Larsson Nederland verkoopt/deelt uw gegevens niet aan/met derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld aan een bezorg- of koeriersdienst of voor het verrichten van service- en/of reparatiewerkzaamheden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken én die als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

 

Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

 

Uw rechten

Op grond van de AVG komen aan u navolgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Larsson Nederland zal uw verzoek met zorg behandelen.

 

Beveiliging

Larsson Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met de bovengenoemde contactpersoon.

 

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Wijziging van deze verklaring

Larsson Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Cookiebeleid

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Larsson Nederland.

Larsson Nederland B.V.
Schellingstraat 6
4879 NK  Etten-Leur
Tel. +31 76 7820575
info@larsson.nl