Algemene Leveringsvoorwaarden van Larsson Nederland B.V.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘’Voorwaarden’’)wordt verstaan onder:

Larsson Nederland:       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Larsson Nederland B.V., gevestigd te Etten-Leur, in geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73867322;

Afnemer:                            iedere rechtspersoon met wie Larsson Nederland een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst:                iedere tussen Larsson Nederland en Afnemer gesloten overeenkomst, inclusief wijzigingen of aanvullingen, waarop deze Algemene Voorwaarden door Larsson Nederland van toepassing zijn verklaard;

Producten:                         alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Order:                                  iedere opdracht van Afnemer aan Larsson Nederland.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede alle

 (rechts)handelingen daarmee verband houdende van Larsson Nederland aan respectievelijk tussen

 Larsson Nederland en Afnemer en maken daarvan onverbrekelijk deel uit.

2.2. Door het plaatsen van een Order aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Larsson Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Larsson Nederland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

 

3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

3.1. Een aanbieding of prijsopgave geldt als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Larsson Nederland een Order schriftelijk aanvaardt of indien door Larsson Nederland uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3.3. Alle aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.4. Larsson Nederland is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Afnemer van de aanbieding van Larsson Nederland.

3.5. Mondelinge toezeggingen en afspraken met Larsson Nederland binden Larsson Nederland niet dan nadat en voor zover zij door Larsson Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3.6. Bij een samengestelde aanbieding voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Larsson Nederland tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

3.7. Na het tot stand komen van de Overeenkomst worden door Afnemer voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen enkel en alleen door Larsson Nederland uitgevoerd na diens schriftelijke aanvaarding.

3.8. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten, kleurstellingen en samenstellingen alsmede gegevens met betrekking tot getoonde of verstrekte afbeeldingen, tekeningen of modellen welke door Larsson Nederland bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn indicatief en voor Larsson Nederland niet bindend en worden te goeder trouwe gegeven. Wanneer de Producten zodanig afwijken dat Afnemer niet meer aan afname daarvan kan worden gehouden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Indien de afwijking echter van geringe betekenis is, kan de afwijking deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigen.

 

4. Prijzen

4.1. De door Larsson Nederland opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen en alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

4.3. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Onder deze prijzen vallen onder andere de op dat tijdstip geldende valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Larsson Nederland worden geheven c.q. door derden ten laste van Larsson Nederland worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Larsson Nederland het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

4.4. Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de BTW, worden altijd doorberekend.

 

5. Betaling

5.1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden middels storting door Afnemer ten gunste van een door Larsson Nederland aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij anders vermeld op de factuur.

5.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van zaken bedoeld voor export door Larsson Nederland te zijn ontvangen alvorens tot levering kan worden overgegaan.

5.3. Het zal Larsson Nederland bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van Afnemer een contante dan wel voorlopige en gedeeltelijk betaling te verlangen.

5.4. Afnemer moet alle hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting of inhouding voldoen en hij is niet bevoegd die bedragen te verrekenen met door hem gepretendeerde tegenvorderingen. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Larsson Nederland op te schorten.

5.5. Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is Larsson Nederland gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag.

 

6. Levering

6.1. De door Larsson Nederland opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Larsson Nederland ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, Afnemer geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de Overeenkomst.

6.2. De leveringstermijn zal tussen partijen niet gelden als fatale termijn en zal door Larsson Nederland zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.3. Indien Larsson Nederland voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Larsson Nederland, doch niet eerder dan de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

6.4. Indien Afnemer de Producten op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Larsson Nederland opslagkosten aan Afnemer in rekening brengen conform het geldende tarief.

6.5. Larsson Nederland behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.

 

7. Aflevering en risico

7.1. Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor rekening en risico van Afnemer.

7.2. Indien de hiervoor in par. 6.1. bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering bij orders met een minimum netto verkoopwaarde van € 150,= DDP (franco huis).

7.3. In het geval Afnemer de Producten of de voor de Producten uitgegeven documenten niet of niet-tijdig afneemt of in ontvangst neemt, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Larsson Nederland gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer te doen opslaan of aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten, (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, eventueel verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

8. Overmacht

8.1. Indien Larsson Nederland door overmacht haar verplichtingen jegens Afnemer niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.

8.2. Indien de overmachtssituatie drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.

8.3. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de zijde van Larsson Nederland. Tot die omstandigheden worden onder andere, maar niet uitsluitend gerekend: stakingen, al dan niet bij Larsson Nederland, personeels- en productieproblemen al dan niet bij Larsson Nederland, vervoersproblemen al dan niet bij Larsson Nederland of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van een import- of exportvergunning.

8.4. Larsson Nederland zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

  

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, slechts over op Afnemer nadat Afnemer al hetgeen hij aan Larsson Nederland verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde dan ook, in het geheel heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopprijs, eventuele ingevolge deze voorwaarden op de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen, schadevergoedingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de Producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over zaken die reeds betaald zijn, indien en voor zover uit andere leveringen of uit welke hoofde ook Afnemer nog verplichtingen jegens Larsson Nederland heeft.

9.2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Larsson Nederland eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren dan wel de Producten te installeren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Deze bevoegdheden c.q. de uitoefening daarvan doen niet af aan de eigendomsrechten van Larsson Nederland en het recht van Larsson Nederland om de Producten terug te nemen, zo nodig met ongedaanmaking van de installatie.

9.3. Het eigendomsvoorbehoud blijft in stand bij (door)levering van goederen door Afnemer aan groepsmaatschappijen van Afnemer of vennootschappen waarin de zeggenschap in handen is van dezelfde partijen die zeggenschap over Afnemer hebben.

9.4. In het geval Afnemer de Producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening vervreemdt, is Afnemer gehouden om op eerste verzoek van Larsson Nederland een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Larsson Nederland op de vordering(en) die Afnemer in het geval van vervreemding van de Producten op de afnemende partij verkrijgt.

9.5. Indien en zolang Larsson Nederland eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Larsson Nederland onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten of de zaken waarin de Producten zijn geïnstalleerd, in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) van de Producten.

9.6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator informeren over de (eigendoms-)rechten van Larsson Nederland. Afnemer zal de Producten van Larsson Nederland in dat geval voldoende identificeerbaar afscheiden van de boedel en/of de zaken waarop beslag is gelegd.

 

10. Inspectie en Reclame

10.1. Afnemer is verplicht de verpakkingseenheden van de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming te controleren en te vergelijken met het op de vrachtbrief of ander vervoersbewijs vermelde aantal. Deze plicht geldt tevens voor een in zijn opdracht handelende derde.

10.2. Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door Afnemer of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten moeten uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Larsson Nederland worden meegedeeld.

10.3. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 (dertig) dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Larsson Nederland worden gemeld.

10.4. Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer gehouden om het gebruik, de bewerking of installatie van de gebrekkige Producten onverwijld te staken.

10.5. Afnemer zal Larsson Nederland in staat stellen om ter plaatse een onderzoek naar de reclame te (laten) verrichten en daaraan de volledige medewerking te verlenen.

10.6. Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan de controleplicht door Larsson Nederland niet meer kan plaatsvinden.

10.7. Het staat Afnemer niet vrij de Producten terug te zenden, voordat Larsson Nederland daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Vervoer geschiedt steeds voor rekening en risico van Afnemer.

10.9. Larsson Nederland deelt Afnemer binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Afnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verzenden van de Producten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van de door Afnemer reeds betaalde factuur.

10.10. Reclames, die niet tijdig en correct aan Larsson Nederland worden meegedeeld, geven Afnemer geen aanspraken hoegenaamd ook jegens Larsson Nederland.

 

11. Garantie

11.1. Larsson Nederland staat er voor in dat de Producten vanaf de aflevering tot twaalf maanden na aankoop door de eindgebruiker, geen gebreken vertonen en naar behoren functioneren, op voorwaarde dat steeds stipt en volledig aan alle verplichtingen en voorschriften als vermeld in Artikel 14 is voldaan door Afnemer, tussenhandelaar en eindgebruiker. Alle Producten voor racegebruik zijn nadrukkelijk van garantie uitgesloten, evenals producten die door de eindgebruiker voor race(-clinic)-doeleinden op of buiten een circuit worden gebruikt.

11.2. Indien naar het redelijk oordeel van Larsson Nederland genoegzaam is aangetoond dat de Producten binnen de in paragraaf 11.1 genoemde periode gebreken vertonen dan wel niet behoorlijk functioneren, zal Larsson Nederland de keuze hebben hetzij de ondeugdelijk gebleken Producten kosteloos te vervangen tegen retourneren van de ondeugdelijke Producten, hetzij de ondeugdelijke Producten te repareren, zo nodig met vervanging van onderdelen, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening hieraan zal Larsson Nederland ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal zij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

11.3. Ingeval van gebreken die bij een eenvoudig onderzoek direct hadden kunnen blijken maar die niet terstond zijn gemeld heeft Larsson Nederland het recht garantie-aanspraken niet (meer) te honoreren dan wel – ingeval van honorering van garantie- aanspraken - aan Afnemer een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor het gebruik dat de Afnemer van het gebrekkige Product heeft gehad. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van een redelijke tijdsevenredige afschrijving op de koopprijs van het product.

11.4. Iedere garantie vervalt wanneer Afnemer de Producten laat repareren door een ander dan Larsson Nederland.

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. Larsson Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst aan haar toerekenbare gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door Larsson Nederland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

12.2. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Larsson Nederland beperkt tot tweemaal het bedrag dat Larsson Nederland (exclusief omzetbelasting)  aan Afnemer gefactureerd heeft ter zake van het Product waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt.

12.3. Aansprakelijkheid van Larsson Nederland voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Larsson Nederland  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van de door of namens Afnemer verstrekte gegevens dan wel het door Afnemer ondeskundige en volgens de gebruiksaanwijzing onjuist gebruik van Producten geleverd door Larsson Nederland.

12.5. Alle aanspraken van Afnemer en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Larsson Nederland zijn ingediend binnen een jaar nadat Afnemer respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

12.6. Afnemer vrijwaart Larsson Nederland voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Larsson Nederland geleverde Producten of anderszins met de tussen Afnemer en Larsson Nederland gesloten Overeenkomst.

12.8. Beperking van aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, geldt niet in het geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Larsson Nederland en/of haar leidinggevend personeel.

 

13. Intellectuele eigendom

13.1. Afnemer verkrijgt door de Overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

13.2. Het is Afnemer niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

13.3. Larsson Nederland verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Larsson Nederland zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

13.4. Afnemer zal Larsson Nederland onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Larsson Nederland bevoegd daartegen mede namens Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Larsson Nederland volledige medewerking verlenen bij het voeren van verweer tegen een inbreukvordering.

 

14. Overige verplichtingen van Afnemer

14.1. Afnemer staat er voor in dat, voor zover van toepassing, Afnemer, diens tussenhandelaar en/of de eindgebruiker ervoor zorgdragen dat:

a.            de Producten op een daartoe geschikte plaats worden opgeslagen;

b.            de Producten niet worden gewijzigd of veranderd;

c.             het serienummer en/of de productiedatum niet wordt gewijzigd of veranderd;

d.            de Producten door ter zake kundige personen worden ingebouwd en deze hierbij de inbouwinstructies opvolgen;

e.             de Producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;

f.             de Producten regelmatig en behoorlijk worden onderhouden en daarbij de door Larsson Nederland geadviseerde chemicaliën en andere reinigingsmiddelen worden gebruikt;

g.            steeds de door Larsson Nederland gegeven gebruiks- en onderhoudsinstructies worden opgevolgd.

14.2. Afnemer is verplicht om de in paragraaf 14.1. opgenomen bepalingen en voorschriften als verplichting op te leggen aan zijn contractspartij en om die partij te verplichten hetzelfde te doen in die zin dat deze bepalingen en voorschriften de eindgebruiker genoegzaam bekend worden.

 

16. Rechts- en forumkeuze

16.1. Op deze voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten evenals enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

16.2. Eventuele geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten worden in eerste instantie uitsluitend beslecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

 

Larsson Nederland B.V.
Schellingstraat 6
4879 NK  Etten-Leur
Tel. +31 76 7820575
info@larsson.nl